CONFERENCE CO-CHAIRS

Ching-Jong Liao, National Taiwan University of Science and Technology
Fugee Tsung, Hong Kong University of Science and Technology
Gregory H. Watson, Institute of Industrial Engineers
 

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE

Shuo-Yan Chou, National Taiwan University of Science and Technology
TN Goh, National University of Singapore
Takashi Irohara, Sophia University
Bernad C Jiang, Yuan Ze University
Zhibin Jiang, Shanghai Jiao Tong University
Kwang-Jae Kim, Pohang University of Science and Technology
James T. Lin, National Tsing Hua University
Joon Young Park, KIIE
Leyuan Shi, Peking University
Loon Ching Tang, National University of Singapore
Xiaofen Tang, Shanghai Association for Quality
Du-Ming Tsai, Yuan-Ze University
Benjamin Yen, University of Hong Kong
Li Zheng, Tsinghua University
 
PROGRAM CHAIR

Yi-Kuei Lin, National Taiwan University of Science and Technology

PROGRAM COMMITTEE

Argon Chen, National Taiwan University
Kai-Ying Chen, National Taipei University of Technology
Chuen-Sheng Cheng, Yuan-Ze University
Chia-Fen Chi, Taiwan Tech
Shu-Kai S. Fan, National Taipei University of Technology
Yeh-Chun Juan, Ming Chi University of Technology
Po-Hsun Kuo, Taiwan Tech
Ren-Jieh Kuo, Taiwan Tech
Chiang-Sheng Lee, Taiwan Tech
Cheng-Jhe Lin, Taiwan Tech
Chiu-Hsiang Lin, Taiwan Tech
Shi-Woei Lin, Taiwan Tech
Shih-Che Lo, Taiwan Tech
Ling-Huey Su, Chung Yuan Christian University
Yu-Chung Tsao, Taiwan Tech
Kung-Jeng Wang, Taiwan Tech
Chien-Wei Wu, Taiwan Tech
Chao-Lung Yang, Taiwan Tech
Vincent F. Yu, Taiwan Tech